Thursday, 28 July 2011

                                 
                              ರಾಷ್ಟ್ರಯೋಗಿ

                                           ನಾವಾಗುವೆವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಯೋಗಿ
                                  ಮಾಡುವೆವು ಭಾರತ ಧ್ಯಾನ.. 
                                  ಧರ್ಮಪತಾಕೆಯನಾರೋಹಿಸುತಾ 
                                  ಮಾಡುವೆವು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ... ||

                                  ಶೀಲವೇ ಮಾಲೆಯು ಕೊರಳೊಳಗೆ 
                                  ಸುಜ್ಞಾನವೇ ಕಾಷಾಯದ ವಸನ..
                                  ತ್ಯಾಗದ ದಂಡವ ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು,
                                  ಮಾಡುವೆವು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ... ||

                                  ಸ್ವಾರ್ಥಚಿಂತನೆಯ ಭಸ್ಮೀಕರಿಸಿ,
                                  ಎದುರಿಸಿ ಕಷ್ಟಗಳಾವರಣ..
                                  ಸಂತಸಮೂಹವನು ಸಂಘಟಿಸಿ 
                                  ಮಾಡುವೆವು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ... ||

                                  ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಿದು,
                                  ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಕಾರಣ..
                                  ನಮ್ಮಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಾಧನವಿದುವೇ
                                  ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ಥಾನ... ||

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:- awakeningthebay.com